08- 730 20 30           Måndag - Fredag 08.00 - 17.00                                                                                                  

Avtal om affiliate

A. Villkor

Green Spruce AB, orgnr 556802-8384, ger efter särskild prövning, affiliator möjlighet att förmedla Green Spruce AB

Order via affiliates. Med förmedling avses i detta sammanhang att affiliatorn upplåter plats för

särskild annons/text på sin webbplats varifrån besökaren genom klick leds vidare till www.greenspruce.se.

Villkoren för affiliate regleras i detta avtal. Avtalet reglerar endast villkoren och hanteringen av affiliatorns

provision.

Green Spruce AB ordinarie villkor. Avtalet är giltigt först då Green Spruce AB har bekräftat att ansökan om att bli affiliator

har godkänts.

B. Förutsättningar

Endast företag, föreningar eller organisationer med vid varje tillfälle giltig F-skattsedel kan vara affiliator.

Affiliatorn ansvarar för att informera Green Spruce AB om eventuella förändringar avseende F-skattsedel.

Ansökan om att bli affiliator prövas av Green Spruce AB som har fri prövningsrätt.

Affiliator har rätt att få provision på de fakturerade och slutbetalda produkter som har förmedlats till

order via Green Spruce AB nätbutik enligt villkoren i detta avtal. Provisionens storlek, liksom vilka order

som omfattas av detta avtal, fastställs från tid till annan och anges separat i bilaga 1.

För att affiliator ska ha rätt till provision och för att Green Spruce AB ska betala ut ersättning krävs att:

 köpet avser produkt som omfattas av detta avtal

 köpet är slutfört i Green Spruce AB nätbutik, www.greenspruce.se, senast 30 dagar efter det att

slutkund/köparen har refererats till Green Spruce AB via av Green Spruce AB för ändamålet särskilt framtagen

annons

 slutkundens faktura är till fullo betald inom den angivna kredittiden.

C. Bilagor

Variabler såsom provisionens storlek och produkter i detta avtal specificeras från tid till annan i nedan

angivna bilaga. Bilagans specifikation är giltig till dess senare version distribueras till part via e-post eller för

ändamålet särskild webbplats. Det åligger affiliatorn att aktivt ta del av denna information utan särskild

uppmaning från Green Spruce AB. Följande bilaga utgör en integrerad del av avtalet:

Bilaga 1 Provision, produkter mm

D. Undantag

Om slutkunden vid beställningstillfället redan har ett aktiv kundnummer eller ett aktivt serviceavtal på den beställda

produkten, utgår ingen provision. Provision utgår inte om produkten av någon anledning återköps av Green Spruce AB.

Provision utgår inte heller om trafik leds via andra webbplatser än de som anmälts till och godkänts av

Green Spruce AB.

Utbetalning av intjänad provision

Affiliatorns upparbetade provision aviseras av Green Spruce AB. Affiliator fakturerar Green Spruce AB det aviserade

beloppet, varefter det utbetalas inom 30 dagar.

F. Efterprovision

Efterprovision utgår ej. Provision utgår endast för köp slutförda inom detta avtals giltighetstid.

G. Affiliatorns skyldigheter

Affiliatorn ansvarar ensam för att:

 webbplatsens innehåll inte är olagligt, inte strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan

uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, pornografiskt, rasistiskt, sexistiskt eller

oanständigt

 affiliatorns webbplats på ett ärligt och beskrivande sätt säljer in produkter och tjänster från Green Spruce AB

 trafik genereras genom en aktiv och medveten handling av besökaren.

 följa den i bilagan specificerade sökordspolicyn

Det är inte tillåtet att:

 generera trafik genom otillbörliga metoder som till exempel automatiskt öppnade fönster och länkar,

spindlar eller robotar

 använda scripts, frames, program eller liknande för att generera falska klick på reklam

 förmedla sig själv, själv klicka på reklam eller otillbörligt uppmana annan att klicka på reklam

 manipulera besökaren att klicka på en annons i tron om att den innehåller något annat

 generera trafik via länkar i oönskad e-post (spam)

H. Kontaktuppgifter och information

Affiliatorn har ensamt ansvaret för att förse Green Spruce AB med aktuella företagsuppgifter såsom postadress,

telefonnummer, organisations- eller personnummer, kontaktperson och aktuell e-postadress.

Green Spruce AB tillhandahåller i första hand viktig information till affiliator via e-post eller för ändamålet

särskild webbplats.

I. Avtalets upphörande

Avtalet gäller tills vidare med en månads skriftlig uppsägning av endera parten. Efter avtalets upphörande

regleras parternas mellanhavanden snarast möjligt.

Green Spruce AB äger rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om affiliatorn inte följer villkoren i detta avtal.

Bilaga 1 till Avtal om affiliate (2022-05-06)

Nedan följer specifikationer för variablerna provisionens storlek samt vilka produkter som omfattas

av avtalet från och med 2022-05-06. Belopp som anges i denna bilaga är exklusive moms.

Provision

Provisionen är 3 % för varje fakturerad och slutbetald order som förmedlaren har förmedlat

till slutkund via Green Spruce AB enligt villkoren i avtalet Avtal om affiliate.

Förmedlare till Green Spruce AB AB får inte på Google Adwords köpa följande ord/termer (eller

kombinationer av dessa):

Green Spruce AB, eEkonomi

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter
Övrigt
Moms visas: